St. Nikolai . Mahnmal . Hamburg . 11. August 2007 . 15.48h